Regulamin przeprowadzanych badań rynku

 1. Zasady uczestnictwa

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w badaniach rynku zobowiązujące Uczestników do ich przestrzegania.

1.2. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie między Stratega CEE Sp. z o.o., a Uczestnikiem umowy o dzieło, stanowiącej podstawę do wypłaty wynagrodzenia za uczestnictwo w badaniu.

1.3. Zasady i forma przekazania wynagrodzenia określane są w „Warunkach uczestnictwa w badaniu”.

1.4. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne.

1.5. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w badaniu jest zobowiązanie się do przestrzegania zasad regulaminu.

 

 1. Udział w badaniach

2.1. Uczestnicy badania otrzymują Warunki uczestnictwa w badaniu, określające:

 1. a) przedmiot badania,
 2. b) sposób przeprowadzenia badania,
 3. c) czas trwania badania,
 4. d) wysokość wynagrodzenia za uczestnictwo w badaniu oraz forma i sposób jego wypłaty.

2.2. Uczestnikiem badania może zostać osoba spełniająca określone kryteria społeczno-demograficzne.

2.3. Kryteria doboru Uczestników do poszczególnych badań są zmienne.

2.4. Liczba zaproszeń do udziału w badaniach zależy od liczby oraz tematów przeprowadzanych badań.

2.5. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi na pytania ankiety.

2.6. Branie udziału w badaniach nie jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy chce wziąć udział w badaniu, do którego został zaproszenie.

2.7. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 19 zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. Dz.U.2018 poz. 1000 oraz „RODO” (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane osobowe to w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe, udzielone opinie, informację, głos, wizerunek oraz inne treści przekazywane przeze mnie w trakcie badania (dalej łącznie jako „Dane”), które zostaną utrwalone w formie ankiety online lub platformy online lub nagrania audiofonicznego i/lub audiowizualnego.

2.8. Celem przetwarzania danych jest kontakt z respondentem, rekrutacja, realizacja badania, analiza pozyskanych informacji/opinii, proces wypłaty wynagrodzenia za udział w badaniu, marketing oraz archiwizacja.

2.9. Administratorem danych jest Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ulicy Kościuszki 19A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIESCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod nr KRS 0000541582, NIP 7692223109, REGON 360412382. Z Administratorem danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem 48 (22) 275 56, pod adresem e-mail: inspektor@stratega.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres siedziby spółki.

2.10. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 19 a , 97-400 Bełchatów nagrań zawierających Dane (def. jw.) klientowi zlecającemu Stratega niniejsze badanie, w związku z którym to nagranie będzie sporządzone, wyłącznie do jego celu wewnętrznego, obejmującego archiwizację oraz prawo wglądu do nagrania w celu weryfikacji niniejszego badania. Stratega CEE Sp. z o.o. przeprowadza badania na zlecenie polskich i zagranicznych klientów, w tym dla klientów spoza UE.

2.11. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o możliwości przetwarzania Danych poza terytorium UE oraz wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzania Danych poza terytorium UE.
2.12. Uczestnik, oświadcza, iż został/a poinformowany/a o prawie wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania, o prawie kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach danych, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz o dobrowolności podania Danych. W celu skorzystania z powyższego prawa, Uczestnik jest zobowiązany do skontaktowania się z Administratorem.

 

 1. Zasady Wynagrodzenia

3.1. Podstawową formą wynagradzania Uczestników, którzy biorą udział w badaniu
i odpowiedzą na wszystkie pytania ankiety, jest:

 1. a) wynagrodzenie wypłacane w formie bonów pieniężnych lub kart podarunkowych,
 2. b) wynagrodzenie wypłacane w formie gotówki, lub
 3. c) wynagrodzenie wypłacane w formie przelewu bankowego na wskazane konto.

3.2. Wysokość i forma wynagrodzenia zależy głównie od przedmiotu badania, długości ankiety i jest podawana każdorazowo w Warunkach uczestnictwa w badaniu.

3.3. Wynagrodzenie za jedno badanie określone w Warunkach uczestnictwa w badaniu nie będzie przekraczać kwoty 200,0 PLN brutto.

3.4. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin oraz Warunki uczestnictwa w badaniu zawiera z Stratega CEE Sp. z o.o. umowę o dzieło.

3.5. Płatnikiem podatku dochodowego jest Stratega CEE Sp. z o.o. Podatek pobierany jest z wynagrodzenia Uczestnika i przekazywany ma właściwe konto w US.

3.6. Ilekroć mowa jest w Warunkach uczestnictwa w badaniu o wynagrodzeniu dla uczestnika badania rozumieć należy wynagrodzenie netto.

3.7. Podatek o którym mowa w 3.5. obliczany jest w następujący sposób:

Tak obliczony podatek zaokrąglony do pełnych złotych przekazywany jest do Urzędu Skarbowego.

3.8. Suma wynagrodzenia netto i obliczonego zgodnie z punktem 3.7. podatku stanowi przychód dla Uczestnika badania.

3.9. Wynagrodzenie za udział w badaniach naliczane i przekazywane jest w dniu badania, nie później niż w ciągu maksymalnie 60 dni po zakończeniu badania.

 

 1. Ochrona danych osobowych i poufność

4.1. Stratega CEE Sp. z o.o. gwarantuje, że wszystkie dane oraz opinie uzyskiwane od Uczestników w trakcie badań są poufne. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów badawczych, statystycznych i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 10 maja 2018 r. Dz.U.2018.poz.1000 oraz zgodnie z „RODO”. Dane oraz opinie Uczestników uzyskane w trakcie badań są przetwarzane w zbiorcze zestawienia statystyczne w sposób uniemożliwiający wyodrębnienie danych pojedynczej osoby.

4.2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego poprzez podmioty zewnętrzne.

4.3. Uczestnik zobowiązany jest do traktowania jako poufne wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w badaniach i nieujawniania ich osobom trzecim. Uczestnik wyraża zgodę nagranie audio i/lub wideo przebiegu badania.

 

 1. Postanowienia końcowe

5.1. Stratega CEE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

5.2. Treść regulaminu dostępna jest na stronie http://strategaresearch.pl/regulamin oraz w formie wydruku podczas każdego badania.

5.3. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018